Amazing Slider
                                          Counter

 

 
 

ทำไมนักศึกษาจึงควรพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ?

> หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง  นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลา และเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพราะสามารถเดินเท้าไปยังอาคารเรียนได้ภายใน 5 – 10 นาที เท่านั้น และไม่ต้องเสี่ยงอันตราย จากยวดยานพาหนะบนท้องถนนอีกด้วย  รวมถึงมีเวลามากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

> นอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังมีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาอีกด้วย หอพักนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้า – ออกหอพัก  พร้อมกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคาร  ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลนักศึกษาหอพักทุกคน

> การพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะใช้ชีวิตอยู่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรของรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อนฝูง  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนและการปรับตัวอยู่ร่วมกันผู้อื่น และยังได้เรียนรู้การอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ของสังคม  นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักซึ่งพักอาศัยประจำในหอพักนักศึกษาคอยดูแลเอาใจใส่และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา หอพักทุกคน

> การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ทั้งในหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  อาทิ  ภายในหอพักนักศึกษา ได้แก่ พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)  ระบบ Print Solution  สัญญาณ Wi-Fi และ Internet LAN ภายในห้องพัก  และภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักหอสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ (24 ชั่วโมง)  สัญญาณ Wi-Fi  ห้อง Fitness Center  สนามกีฬาขนาดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ โดยรอบมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ (สนามกีฬา)  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  และสวนธนบุรีรมย์ ซึ่งเป็น  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชนอีกด้วย

 


การพักอาศัยร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ/สาขาวิชามีประโยชน์อย่างไร ?

การพักอาศัยร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ/สาขาวิชาจะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับในสังคม เกิดการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักเสียสละ  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับในความหลากหลาย ทั้งในเรื่องตัวบุคคลและความรู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง และจะส่งผลถึงอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในการทำงานที่กว้างขวางมากกว่านักศึกษาที่มีเพื่อนร่วมห้อง เฉพาะในคณะ/สาขาวิชาเดียวกัน


 

ถ้านักศึกษาเกิดเจ็บป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร ?

> ภายในหอพักนักศึกษา
    หอพักนักศึกษาจัดเตรียมกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่เคาน์เตอร์ รปภ. หอพัก (24  ชั่วโมง)  และสำนักงานหอพัก (เวลาทำการ)  และหากเจ็บป่วยรุนแรงในยามวิกาล ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. หอพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เพื่อนำส่งโรงพยาบาล