Amazing Slider
                                          Counter

กฎระเบียบหอพัก

 
     
 

       1. เวลาเปิด-ปิดหอพัก ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าหอพักได้ตามกำหนด ให้แจ้งแม่บ้านหอพักหรือเจ้าหน้าที่หอพักทราบล่วงหน้า โดยมาเขียนบันทึกขออนุญาตกลับเข้าหอพักช้าเกินเวลาที่กำหนด
       2. ห้ามนักศึกษาหอพักชายเข้าหอพักหญิง ห้ามนักศึกษาหญิงเข้าหอพักชายโดยเด็ดขาด ยกเว้นบริเวณที่กำหนด และห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักก่อนได้รับอนุญาต
       3. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทในหอพักโดยเด็ดขาด
       4. ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
       5. ห้ามนำอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด หรืออาวุธสงครามเข้า
หอพักโดยเด็ดขาด
       6. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในหอพักโดยเด็ดขาด
       7. ห้ามลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นโดยเด็ดขาด
       8. ห้ามดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติม โยกย้ายทรัพย์สินของหอพักโดยเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาต
       9. ห้ามสวมใส่รองเท้าขึ้นหอพักโดยเด็ดขาด
       10. ห้ามเข้าไปในห้องผู้อื่นขณะที่เจ้าของไม่อยู่โดยมิได้รับอนุญาต
       11. ห้ามลัดเลาะ ปีนป่ายเพื่อเข้าห้องพักหรือหอพัก
       12. ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์
ในหอพักก่อนได้รับอนุญาต        
          13. ไม่จัดงานรื่นเริง สังสรรค์ ใดๆ ในหอพักโดยมิได้รับอนุญาต
       14. ไม่นำผู้มาเยี่ยมเข้าไปบริเวณหอพัก นอกเหนือจากสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่รองรับผู้มาเยี่ยม
       15. ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ
       16. ไม่นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
       17. ไม่นำเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าไปใช้ในหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายนักศึกษาหรือผู้ที่หัวหน้าฝ่ายหอพักมอบหมาย
       18. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำให้เกิดเสียงให้เป็นที่รำคาญแก่บุคคลอื่น
นักศึกษาที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของหอพัก  มหาวิทยาลัยฯ จักดำเนินการลงโทษตามประกาศว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548