Amazing Slider
                                          Counter

ลงทะเบียนขออนุญาติเข้าพักใน หอพักของมหาวิทยาลัย
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ:
สกุล:
เกิดวันที่ :
/ /
รหัสนักศึกษา :
ชั้นปีที่ :
โปรแกรมวิชา :
คณะ:
ภูมิลำเนา(ที่ติดต่อได้) :
โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้) :
*
จองห้องพัก : :
หอพักเก่า   หอพักใหม่

   

* ข้อมูลจะถูกเก็บเข้าระบบ และนักศึกษาต้องรอการติดต่อยืนยันการเข้าพักจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 สัปดาห์
หากไม่มีการติดต่อกลับภายในเวลา ให้โทรศัพท์แจ้งที่ เบอร์ 032-261790 ต่อ 1504